تبلیغات
اباصالح

اباصالح
وبلاگ تخصصى امام عصر(ارواحناه فداه)

 

 ایمان بدون شناخت امام زمان تحقق  نمی پذیرد. دراین زمینه هم دلیل نقلی است و هم دلیل عقلی


به نام خدا

سلسله مباحث شناخت امام عصر(عج)

برمبنای کتاب شریف مکیال المکارم

- شناخت امام هرزمان واجب است

ایمان بدون شناخت امام زمان تحقق نمی پذیرد.در این زمینه هم دلیل عقلی وهم دلیل نقلی وجود دارد:

1-دلیل عقلی

علّت هاو فلسفه هایی که برای ضرورت و لزوم وجود پیامبر گفته اند برای ضرورت وجود جانشین و وصّی پیغمبر نیزصادق است که پس از وفات آن حضرت لازم است باشدتا مردم به جانشین پیغمبر در شوون مختلف زندگی خودمراجعه کنند(همانگونه که به پیامبرمراجعه میکردند).پس برخداوند واجب است که او رانصب کندوبر مردم واجب است آن امام را بشناسند.زیرا که پیروی کردن بدون شناخت ومعرفت امکان ندارد.

اگرکسی اشکال کند که:علّت برانگیختن پیامبربااین مورد فرق میکند.زیراکه مردم درامور معاش وزندگی مادّی وجنبه های اخروی وامور مربوط به معاد به پیغمبر نیازمندندتا از جانب خدا قانونی برای انان آورد وآن رابرمردم شرح دهد و چون هیچ پیامبری کم کاری نکرده است.لذا نیاز مردم به بیان مطالب برطرف شده و نیازی به وصّی نیست!

در جواب می گوییم:این اشکال به چندجهت نادرست است:

اوّل:پیامبر قواعدرابه طورکلّی فرموده ودستورات دین را به مقدارمورد نیاز عموم مردم در آن زمان تشریح کرده است واین مطلب برای کسانی که به احادیث پیامبراکرم مراجعه کنند واضح است. بنابراین احتیاج مردم باآن مقدار برطرف نشده بلکه پاره ای از مسائل حتی برعلماودانشمندان بزرگ پوشیده اس- تاچه رسدبه دیگران- پس افرادبشرازوجودامام معصوم که دانای تمام مطالب است مراجعه کنند واز وجودش بهره مند شوند.(اگرمعصوم نباشد مردم به گفته های او اعتماد نمکنند.)

دوم:افرادبه خاطروضع طبیعی که دارند و با توجّه به هواها و خواسته های نفسانی شان در نزاع و کشمکش و اختلاف واقع می شوند.(این معنا راهمه به خوبی درک میکنیم)لذامقتضای خداوند است که برای ازمیان رفتن هرگونه نزاع و اختلاف شخصی راتعیین کند که حقایق راکاملاً بداند تادرهر زمان مردم به چنین شخصی رجوع کنند واز او کمک بگیرند.

سوم: اگرفرض کنیم که تمام علمابه تمام احکام عمل کنند بازهم از وجود امام بی نیاز نمی شویم.زیراعلما ازخطا واشتباه معصوم نیستند.دراین جااگرکسی اشکال کند:بودن و نبودن راهنمای معصوم وقتی که  در دسترسی نیست چه فایده ای دارد؟

درجواب میگوییم:

اوّلاّ:نظربه اینکه مانع ظهور آن حضرت، ناشی از خود مردم است،این مطلب منافاتی بالطف خداندارد.

ودلیل نمیشود براین که احتیاجی به وجود حضرت نیست،بلکه برمردم واجب است که موانع ظهور رابرطرف سازند تااز نور مقدّسش بهره مند شوند و از انواع علوم و معارفش استفاده کنند.

ثانیاً:غیبت آن حضرت در همه زمان ها واز همه انسان های مومن نیست،بلکه برای بسیاری از بزرگان مومنین اتفاق افتاده است که به خدمت حضرتش شرفیاب شده اند.جریانات آنان در کتب علمای بزرگوار ما ثبت شده و بیان آنها(فعلاً)خارج از بحث ماست.

ثالثاً:منافع وجود آن حضرت منحصردر بیان علوم نیست،بلکه همه آنچه ازمبدأ وسرچشمه  فیض الهی به مخلوقات می رسد،از برکات وجود او می باشد که در بخش های آینده به آن می پردازیم(انشاالله)

 
[ جمعه 14 مرداد 1390 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ محمد منتظر ]
نظرات
اللهم عجل لولیك الفرج

ای تنهاترین
من همانند آن بینوایی كه با ناچیز بضاعتی
در صف خریداران یوسف قرار گرفت
همی خواهم در زمره ارادت مندانت باشم.
تو نیز بر من منت گذار و این اندك هدیه ام را پذیرا باش
نظر سنجی
  • نظر شما در مورد این سایت؟
  • یا قائم آل محمد